URLs pruefen und anpassen, auch HTTPS.
[faqs/de-newsgruppen.git] / ChangeLog
CommitLineData
ec280580 1de-newsgruppen (unreleased)
7e75e43e 2 * Neue URL der Newsreader-FAQ.
ec280580 3
591ec5da 4de-newsgruppen (2018-07-27)
02ff5f0d 5 * d.a.f.tabak geloescht
ec4c1c9e 6
79f852dd 7de-newsgruppen (2018-04-23)
ccb4f413 8 * Aenderungen wegen der Loeschung von d.a.n.r.
8bd58e2d 9
5a8bccb4 10de-newsgruppen (2018-03-11)
7da046f5 11 * Frühere Maintainer aktualisiert.
004c74f4 12 * Aktualisierung von FAQ-URLs.
29fb7730
TH
13 * de.soc.recht.familie+erben gelöscht
14 * de.soc.recht.marken+urheber gelöscht
15
2601c2ca 16de-newsgruppen (2018-01-05)
a9a721c9 17 * Neuer Maintainer.
2601c2ca
TH
18 * Neuformatierung des Textes (Einrückungen usw.).
19 * Aktualisierung der Gruppenliste.
20 * Prüfen aller (FAQ-)URLs, Entfernen toter Links.
This page took 0.012387 seconds and 5 git commands to generate.