de.alt.games.schach gelöscht
[faqs/de-newsgruppen.git] / ChangeLog
CommitLineData
ff82ee35 1de-newsgruppen (unreleased)
fa422879 2 * de.alt.comp.sap-r3 gelöscht
24de983e 3 * de.alt.games.schach gelöscht
ff82ee35 4
3dc436f0 5de-newsgruppen (2021-12-16)
c1eb1e6f 6 * URL der Einrichtungsregeln geändert.
298f0483 7
1efc55e0 8de-newsgruppen (2021-08-06)
409b2c0b
TH
9 * FAQs (ohne Webpräsenz) ergänzt
10 * Ehemalige FAQs von d.c.l.perl.(misc|cgi) ergänzt
d3f5b86e 11 * de.alt.soc.knigge gelöscht
b820e715 12
09453261 13de-newsgruppen (2021-07-04)
dd5d98f6 14 * Neue Moderation von de.alt.netdigest
f434cc34 15 * ftp://rtfm.mit.edu ist wohl leider endgültig verschwunden.
2fc91190 16 * URLs prüfen und anpassen.
409b2c0b
TH
17 * "Letzte Änderungen" umformuliert.
18 * Informationen zur Moderation als Kommentar gekennzeichnet.
9ad46ca3 19 * Information zur faktischen Kreuzvernetzung von d.c.l.python
af9ae1f2 20
3a653fc3 21de-newsgruppen (2020-08-24)
70d96362 22 * Mailadresse des Maintainers aktualisiert.
471d4056 23 * URLs prüfen und anpassen.
e0eb492b 24
2a1cf9bb 25de-newsgruppen (2020-03-11)
7e75e43e 26 * Neue URL der Newsreader-FAQ.
2a1cf9bb 27 * URLs prüfen und anpassen.
ec280580 28
591ec5da 29de-newsgruppen (2018-07-27)
02ff5f0d 30 * d.a.f.tabak geloescht
ec4c1c9e 31
79f852dd 32de-newsgruppen (2018-04-23)
ccb4f413 33 * Aenderungen wegen der Loeschung von d.a.n.r.
8bd58e2d 34
5a8bccb4 35de-newsgruppen (2018-03-11)
7da046f5 36 * Frühere Maintainer aktualisiert.
004c74f4 37 * Aktualisierung von FAQ-URLs.
29fb7730
TH
38 * de.soc.recht.familie+erben gelöscht
39 * de.soc.recht.marken+urheber gelöscht
40
2601c2ca 41de-newsgruppen (2018-01-05)
a9a721c9 42 * Neuer Maintainer.
2601c2ca
TH
43 * Neuformatierung des Textes (Einrückungen usw.).
44 * Aktualisierung der Gruppenliste.
45 * Prüfen aller (FAQ-)URLs, Entfernen toter Links.
This page took 0.014747 seconds and 5 git commands to generate.