Add URL.
[faqs/de-newsgruppen.git] / ChangeLog
CommitLineData
ff82ee35 1de-newsgruppen (unreleased)
fa422879 2 * de.alt.comp.sap-r3 gelöscht
ff82ee35 3
3dc436f0 4de-newsgruppen (2021-12-16)
c1eb1e6f 5 * URL der Einrichtungsregeln geändert.
298f0483 6
1efc55e0 7de-newsgruppen (2021-08-06)
409b2c0b
TH
8 * FAQs (ohne Webpräsenz) ergänzt
9 * Ehemalige FAQs von d.c.l.perl.(misc|cgi) ergänzt
d3f5b86e 10 * de.alt.soc.knigge gelöscht
b820e715 11
09453261 12de-newsgruppen (2021-07-04)
dd5d98f6 13 * Neue Moderation von de.alt.netdigest
f434cc34 14 * ftp://rtfm.mit.edu ist wohl leider endgültig verschwunden.
2fc91190 15 * URLs prüfen und anpassen.
409b2c0b
TH
16 * "Letzte Änderungen" umformuliert.
17 * Informationen zur Moderation als Kommentar gekennzeichnet.
9ad46ca3 18 * Information zur faktischen Kreuzvernetzung von d.c.l.python
af9ae1f2 19
3a653fc3 20de-newsgruppen (2020-08-24)
70d96362 21 * Mailadresse des Maintainers aktualisiert.
471d4056 22 * URLs prüfen und anpassen.
e0eb492b 23
2a1cf9bb 24de-newsgruppen (2020-03-11)
7e75e43e 25 * Neue URL der Newsreader-FAQ.
2a1cf9bb 26 * URLs prüfen und anpassen.
ec280580 27
591ec5da 28de-newsgruppen (2018-07-27)
02ff5f0d 29 * d.a.f.tabak geloescht
ec4c1c9e 30
79f852dd 31de-newsgruppen (2018-04-23)
ccb4f413 32 * Aenderungen wegen der Loeschung von d.a.n.r.
8bd58e2d 33
5a8bccb4 34de-newsgruppen (2018-03-11)
7da046f5 35 * Frühere Maintainer aktualisiert.
004c74f4 36 * Aktualisierung von FAQ-URLs.
29fb7730
TH
37 * de.soc.recht.familie+erben gelöscht
38 * de.soc.recht.marken+urheber gelöscht
39
2601c2ca 40de-newsgruppen (2018-01-05)
a9a721c9 41 * Neuer Maintainer.
2601c2ca
TH
42 * Neuformatierung des Textes (Einrückungen usw.).
43 * Aktualisierung der Gruppenliste.
44 * Prüfen aller (FAQ-)URLs, Entfernen toter Links.
This page took 0.014676 seconds and 5 git commands to generate.