Formatierung verbessert.
[faqs/de-newsgruppen.git] / ChangeLog
CommitLineData
ec280580
TH
1de-newsgruppen (unreleased)
2
591ec5da 3de-newsgruppen (2018-07-27)
02ff5f0d 4 * d.a.f.tabak geloescht
ec4c1c9e 5
79f852dd 6de-newsgruppen (2018-04-23)
ccb4f413 7 * Aenderungen wegen der Loeschung von d.a.n.r.
8bd58e2d 8
5a8bccb4 9de-newsgruppen (2018-03-11)
7da046f5 10 * Frühere Maintainer aktualisiert.
004c74f4 11 * Aktualisierung von FAQ-URLs.
29fb7730
TH
12 * de.soc.recht.familie+erben gelöscht
13 * de.soc.recht.marken+urheber gelöscht
14
2601c2ca 15de-newsgruppen (2018-01-05)
a9a721c9 16 * Neuer Maintainer.
2601c2ca
TH
17 * Neuformatierung des Textes (Einrückungen usw.).
18 * Aktualisierung der Gruppenliste.
19 * Prüfen aller (FAQ-)URLs, Entfernen toter Links.
This page took 0.012343 seconds and 5 git commands to generate.