Linkcheck.
[faqs/de-newsgruppen.git] / ChangeLog
CommitLineData
af9ae1f2 1de-newsgruppen (unreleased)
dd5d98f6 2 * Neue Moderation von de.alt.netdigest
f434cc34 3 * ftp://rtfm.mit.edu ist wohl leider endgültig verschwunden.
2fc91190 4 * URLs prüfen und anpassen.
af9ae1f2 5
3a653fc3 6de-newsgruppen (2020-08-24)
70d96362 7 * Mailadresse des Maintainers aktualisiert.
471d4056 8 * URLs prüfen und anpassen.
e0eb492b 9
2a1cf9bb 10de-newsgruppen (2020-03-11)
7e75e43e 11 * Neue URL der Newsreader-FAQ.
2a1cf9bb 12 * URLs prüfen und anpassen.
ec280580 13
591ec5da 14de-newsgruppen (2018-07-27)
02ff5f0d 15 * d.a.f.tabak geloescht
ec4c1c9e 16
79f852dd 17de-newsgruppen (2018-04-23)
ccb4f413 18 * Aenderungen wegen der Loeschung von d.a.n.r.
8bd58e2d 19
5a8bccb4 20de-newsgruppen (2018-03-11)
7da046f5 21 * Frühere Maintainer aktualisiert.
004c74f4 22 * Aktualisierung von FAQ-URLs.
29fb7730
TH
23 * de.soc.recht.familie+erben gelöscht
24 * de.soc.recht.marken+urheber gelöscht
25
2601c2ca 26de-newsgruppen (2018-01-05)
a9a721c9 27 * Neuer Maintainer.
2601c2ca
TH
28 * Neuformatierung des Textes (Einrückungen usw.).
29 * Aktualisierung der Gruppenliste.
30 * Prüfen aller (FAQ-)URLs, Entfernen toter Links.
This page took 0.012541 seconds and 5 git commands to generate.