URLs pruefen und anpassen.
[faqs/de-newsgruppen.git] / ChangeLog
CommitLineData
e0eb492b 1de-newsgruppen (unreleased)
70d96362 2 * Mailadresse des Maintainers aktualisiert.
471d4056 3 * URLs prüfen und anpassen.
e0eb492b 4
2a1cf9bb 5de-newsgruppen (2020-03-11)
7e75e43e 6 * Neue URL der Newsreader-FAQ.
2a1cf9bb 7 * URLs prüfen und anpassen.
ec280580 8
591ec5da 9de-newsgruppen (2018-07-27)
02ff5f0d 10 * d.a.f.tabak geloescht
ec4c1c9e 11
79f852dd 12de-newsgruppen (2018-04-23)
ccb4f413 13 * Aenderungen wegen der Loeschung von d.a.n.r.
8bd58e2d 14
5a8bccb4 15de-newsgruppen (2018-03-11)
7da046f5 16 * Frühere Maintainer aktualisiert.
004c74f4 17 * Aktualisierung von FAQ-URLs.
29fb7730
TH
18 * de.soc.recht.familie+erben gelöscht
19 * de.soc.recht.marken+urheber gelöscht
20
2601c2ca 21de-newsgruppen (2018-01-05)
a9a721c9 22 * Neuer Maintainer.
2601c2ca
TH
23 * Neuformatierung des Textes (Einrückungen usw.).
24 * Aktualisierung der Gruppenliste.
25 * Prüfen aller (FAQ-)URLs, Entfernen toter Links.
This page took 0.013109 seconds and 5 git commands to generate.