Change mail address.
[faqs/de-newsgruppen.git] / ChangeLog
CommitLineData
e0eb492b 1de-newsgruppen (unreleased)
70d96362 2 * Mailadresse des Maintainers aktualisiert.
e0eb492b 3
2a1cf9bb 4de-newsgruppen (2020-03-11)
7e75e43e 5 * Neue URL der Newsreader-FAQ.
2a1cf9bb 6 * URLs prüfen und anpassen.
ec280580 7
591ec5da 8de-newsgruppen (2018-07-27)
02ff5f0d 9 * d.a.f.tabak geloescht
ec4c1c9e 10
79f852dd 11de-newsgruppen (2018-04-23)
ccb4f413 12 * Aenderungen wegen der Loeschung von d.a.n.r.
8bd58e2d 13
5a8bccb4 14de-newsgruppen (2018-03-11)
7da046f5 15 * Frühere Maintainer aktualisiert.
004c74f4 16 * Aktualisierung von FAQ-URLs.
29fb7730
TH
17 * de.soc.recht.familie+erben gelöscht
18 * de.soc.recht.marken+urheber gelöscht
19
2601c2ca 20de-newsgruppen (2018-01-05)
a9a721c9 21 * Neuer Maintainer.
2601c2ca
TH
22 * Neuformatierung des Textes (Einrückungen usw.).
23 * Aktualisierung der Gruppenliste.
24 * Prüfen aller (FAQ-)URLs, Entfernen toter Links.
This page took 0.012787 seconds and 5 git commands to generate.