Moderation von de.alt.netdigest
[faqs/de-newsgruppen.git] / ChangeLog
CommitLineData
af9ae1f2 1de-newsgruppen (unreleased)
dd5d98f6 2 * Neue Moderation von de.alt.netdigest
af9ae1f2 3
3a653fc3 4de-newsgruppen (2020-08-24)
70d96362 5 * Mailadresse des Maintainers aktualisiert.
471d4056 6 * URLs prüfen und anpassen.
e0eb492b 7
2a1cf9bb 8de-newsgruppen (2020-03-11)
7e75e43e 9 * Neue URL der Newsreader-FAQ.
2a1cf9bb 10 * URLs prüfen und anpassen.
ec280580 11
591ec5da 12de-newsgruppen (2018-07-27)
02ff5f0d 13 * d.a.f.tabak geloescht
ec4c1c9e 14
79f852dd 15de-newsgruppen (2018-04-23)
ccb4f413 16 * Aenderungen wegen der Loeschung von d.a.n.r.
8bd58e2d 17
5a8bccb4 18de-newsgruppen (2018-03-11)
7da046f5 19 * Frühere Maintainer aktualisiert.
004c74f4 20 * Aktualisierung von FAQ-URLs.
29fb7730
TH
21 * de.soc.recht.familie+erben gelöscht
22 * de.soc.recht.marken+urheber gelöscht
23
2601c2ca 24de-newsgruppen (2018-01-05)
a9a721c9 25 * Neuer Maintainer.
2601c2ca
TH
26 * Neuformatierung des Textes (Einrückungen usw.).
27 * Aktualisierung der Gruppenliste.
28 * Prüfen aller (FAQ-)URLs, Entfernen toter Links.
This page took 0.012241 seconds and 5 git commands to generate.