ftp://rtfm.mit.edu is gone for good. :-(
[faqs/de-newsgruppen.git] / ChangeLog
CommitLineData
af9ae1f2 1de-newsgruppen (unreleased)
dd5d98f6 2 * Neue Moderation von de.alt.netdigest
f434cc34 3 * ftp://rtfm.mit.edu ist wohl leider endgültig verschwunden.
af9ae1f2 4
3a653fc3 5de-newsgruppen (2020-08-24)
70d96362 6 * Mailadresse des Maintainers aktualisiert.
471d4056 7 * URLs prüfen und anpassen.
e0eb492b 8
2a1cf9bb 9de-newsgruppen (2020-03-11)
7e75e43e 10 * Neue URL der Newsreader-FAQ.
2a1cf9bb 11 * URLs prüfen und anpassen.
ec280580 12
591ec5da 13de-newsgruppen (2018-07-27)
02ff5f0d 14 * d.a.f.tabak geloescht
ec4c1c9e 15
79f852dd 16de-newsgruppen (2018-04-23)
ccb4f413 17 * Aenderungen wegen der Loeschung von d.a.n.r.
8bd58e2d 18
5a8bccb4 19de-newsgruppen (2018-03-11)
7da046f5 20 * Frühere Maintainer aktualisiert.
004c74f4 21 * Aktualisierung von FAQ-URLs.
29fb7730
TH
22 * de.soc.recht.familie+erben gelöscht
23 * de.soc.recht.marken+urheber gelöscht
24
2601c2ca 25de-newsgruppen (2018-01-05)
a9a721c9 26 * Neuer Maintainer.
2601c2ca
TH
27 * Neuformatierung des Textes (Einrückungen usw.).
28 * Aktualisierung der Gruppenliste.
29 * Prüfen aller (FAQ-)URLs, Entfernen toter Links.
This page took 0.013328 seconds and 5 git commands to generate.