Bump version.
[faqs/de-newsgruppen.git] / ChangeLog
1 de-newsgruppen (unreleased)
2
3
4 de-newsgruppen (2020-03-11)
5   * Neue URL der Newsreader-FAQ.
6   * URLs prüfen und anpassen.
7
8 de-newsgruppen (2018-07-27)
9   * d.a.f.tabak geloescht
10
11 de-newsgruppen (2018-04-23)
12   * Aenderungen wegen der Loeschung von d.a.n.r.
13
14 de-newsgruppen (2018-03-11)
15   * Frühere Maintainer aktualisiert.
16   * Aktualisierung von FAQ-URLs.
17   * de.soc.recht.familie+erben gelöscht
18   * de.soc.recht.marken+urheber gelöscht
19
20 de-newsgruppen (2018-01-05)
21   * Neuer Maintainer.
22   * Neuformatierung des Textes (Einrückungen usw.).
23   * Aktualisierung der Gruppenliste.
24   * Prüfen aller (FAQ-)URLs, Entfernen toter Links.
This page took 0.010932 seconds and 4 git commands to generate.