4723f4787bd703d4ade98345518f92a30fd3c349
[faqs/de-newsgruppen.git] / ChangeLog
1 de-newsgruppen (unreleased)
2   * Mailadresse des Maintainers aktualisiert.
3   * URLs prüfen und anpassen.
4
5 de-newsgruppen (2020-03-11)
6   * Neue URL der Newsreader-FAQ.
7   * URLs prüfen und anpassen.
8
9 de-newsgruppen (2018-07-27)
10   * d.a.f.tabak geloescht
11
12 de-newsgruppen (2018-04-23)
13   * Aenderungen wegen der Loeschung von d.a.n.r.
14
15 de-newsgruppen (2018-03-11)
16   * Frühere Maintainer aktualisiert.
17   * Aktualisierung von FAQ-URLs.
18   * de.soc.recht.familie+erben gelöscht
19   * de.soc.recht.marken+urheber gelöscht
20
21 de-newsgruppen (2018-01-05)
22   * Neuer Maintainer.
23   * Neuformatierung des Textes (Einrückungen usw.).
24   * Aktualisierung der Gruppenliste.
25   * Prüfen aller (FAQ-)URLs, Entfernen toter Links.
This page took 0.010949 seconds and 4 git commands to generate.