Release 2020-03-11
[faqs/de-newsgruppen.git] / ChangeLog
CommitLineData
2a1cf9bb 1de-newsgruppen (2020-03-11)
7e75e43e 2 * Neue URL der Newsreader-FAQ.
2a1cf9bb 3 * URLs prüfen und anpassen.
ec280580 4
591ec5da 5de-newsgruppen (2018-07-27)
02ff5f0d 6 * d.a.f.tabak geloescht
ec4c1c9e 7
79f852dd 8de-newsgruppen (2018-04-23)
ccb4f413 9 * Aenderungen wegen der Loeschung von d.a.n.r.
8bd58e2d 10
5a8bccb4 11de-newsgruppen (2018-03-11)
7da046f5 12 * Frühere Maintainer aktualisiert.
004c74f4 13 * Aktualisierung von FAQ-URLs.
29fb7730
TH
14 * de.soc.recht.familie+erben gelöscht
15 * de.soc.recht.marken+urheber gelöscht
16
2601c2ca 17de-newsgruppen (2018-01-05)
a9a721c9 18 * Neuer Maintainer.
2601c2ca
TH
19 * Neuformatierung des Textes (Einrückungen usw.).
20 * Aktualisierung der Gruppenliste.
21 * Prüfen aller (FAQ-)URLs, Entfernen toter Links.
This page took 0.012485 seconds and 5 git commands to generate.