Change wording.
[faqs/de-newsgruppen.git] / ChangeLog
CommitLineData
af9ae1f2 1de-newsgruppen (unreleased)
dd5d98f6 2 * Neue Moderation von de.alt.netdigest
f434cc34 3 * ftp://rtfm.mit.edu ist wohl leider endgültig verschwunden.
2fc91190 4 * URLs prüfen und anpassen.
8a7ae8b1 5 * "Letzte Änderungen" umformulieren.
af9ae1f2 6
3a653fc3 7de-newsgruppen (2020-08-24)
70d96362 8 * Mailadresse des Maintainers aktualisiert.
471d4056 9 * URLs prüfen und anpassen.
e0eb492b 10
2a1cf9bb 11de-newsgruppen (2020-03-11)
7e75e43e 12 * Neue URL der Newsreader-FAQ.
2a1cf9bb 13 * URLs prüfen und anpassen.
ec280580 14
591ec5da 15de-newsgruppen (2018-07-27)
02ff5f0d 16 * d.a.f.tabak geloescht
ec4c1c9e 17
79f852dd 18de-newsgruppen (2018-04-23)
ccb4f413 19 * Aenderungen wegen der Loeschung von d.a.n.r.
8bd58e2d 20
5a8bccb4 21de-newsgruppen (2018-03-11)
7da046f5 22 * Frühere Maintainer aktualisiert.
004c74f4 23 * Aktualisierung von FAQ-URLs.
29fb7730
TH
24 * de.soc.recht.familie+erben gelöscht
25 * de.soc.recht.marken+urheber gelöscht
26
2601c2ca 27de-newsgruppen (2018-01-05)
a9a721c9 28 * Neuer Maintainer.
2601c2ca
TH
29 * Neuformatierung des Textes (Einrückungen usw.).
30 * Aktualisierung der Gruppenliste.
31 * Prüfen aller (FAQ-)URLs, Entfernen toter Links.
This page took 0.012589 seconds and 5 git commands to generate.